Foreningsvedtægter

PATA Denmark Chapters Vedtægter gældende pr. 25. maj 2021.

Foreningens navn, formål og hjemsted

§ 1
Foreningens navn er Foreningen PATA Denmark Chapter (herefter benævnt Foreningen).

§ 2
PATA Denmark Chapter har til formål at fremme kendskabet og derved turisme til PATA (Pacific Asia Travel Association) landene gennem:

  1. oplysning og uddannelse af medlemmer
  2. afholdelse af faglige såvel som sociale arrangementer
  3. dialog med relevante organisationer og myndigheder omkring øget kendskab og bedre turisme til PATA landene, herunder bæredygtig turisme
  4. at udøve støtte til organisationer, projekter eller personer med virke i PATA landene
  5. at viderebringe oplysninger om den internationale organisation PATA’s holdninger og politikker for relevante interessenter.

PATA Danmark repræsenterer hele Danmark og har til formål at lave aktiviteter for medlemmerne i både øst og vest. Bestyrelsen bør derfor bestræbe sig på, at bestå af repræsentanter fra begge landsdele. Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg bestående af ikke bestyrelsesvalgte medlemmer efter behov.

§ 3
Foreningen er en non-profitforening

§ 4
Foreningen er repræsentant i Danmark for den internationale organisation PATA.

§ 5
Foreningens arbejde skal under hensyn til danske forhold og lovgivning udøves i overensstemmelse med den internationale organisation PATA’s love, politik og direktiver. Foreningen skal i sit virke forfølge de mål, der udstikkes af den internationale organisation PATA.

§ 6
Foreningen skal være passende repræsenteret såvel regionalt (europæisk) som internationalt i forbindelse med den internationale organisation PATA’s møder og events.

§ 7
Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Medlemmer

§ 8
Foreningen har tre medlemskategorier:

  1. FIRMA medlem (Travel Industry)
  2. PRIVAT medlem (Travel Industry Associate)
  3. INTERNATIONAL LEVERANDØR medlem (International Supplier)

§ 9
Som FIRMA medlemmer kan optages virksomheder, som har deres hovedvirksomhed indenfor eller i tilknytning til turismeerhvervet. Endvidere kan der efter bestyrelsens afgørelse optages virksomheder eller organisationer, der er beskæftiget med turismeaspekter eller som yder service indenfor turismeproduktet i vid forstand.

§ 10
Som PRIVAT medlemmer kan optages enkeltpersoner, der er beskæftiget indenfor turisme eller har anden fast beskæftigelse i rejsebranchen. Der kan gives dispensation, såfremt et medlem er mellem eller uden job i maks. 1 år.

§ 11
Som INTERNATIONAL LEVERANDØR medlemmer kan optages virksomheder uden for Danmark, som har deres hovedvirksomhed indenfor eller i tilknytning til turismeerhvervet.

§ 12
Indmeldelse i foreningen skal ske skriftligt via foreningens hjemmeside: “pata.dk”, til sekretariatet eller et bestyrelsesmedlem. Et medlemskab er gældende for 1 år ad gangen.

§ 13
Medmindre andet er fastsat, betales kontingent forud for et år ad gangen og opkræves hvert år i december måned.

§ 14
Indmeldelse kan nægtes, hvis særlige grunde taler herfor, og hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for nægtelsen. Ønsker den afviste stadig indmeldelse, skal nægtelsen prøves ved førstkommende generalforsamling.

§ 15
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til Sekretariatet senest 3 måneder før kontingentets udløb. Evt. indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse.

Medlemmers rettigheder og pligter

§ 16
Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens love, regler, formålsbestemmelse og adfærdskodeks.

§ 17
Alle PRIVAT medlemmer samt ansatte i virksomheder med FIRMA eller INTERNATIONAL LEVERANDØR medlemskab, har ret til at deltage i arrangementer og events arrangeret af foreningen. Der kan på visse arrangementer være begrænset deltagerantal. Ønsker man at deltage i den årlige Internationale kongres og regionale (europæiske) møder, kræves medlemskab af PATA HQ, eller i nogle tilfælde betaling af forhøjet deltagergebyr.

§ 18
Der opkræves no-show fee ved udeblivelse til arrangementer. Beløbets størrelse fremgår af det informationsmateriale, der er lavet i forbindelse med arrangementet samt findes på www.pata.dk. Afbud skal meddeles skriftligt til sekretariatet senest 48 timer før arrangement start og dette uanset årsag for afmeldingen. Afbud er først gældende, når medlemmet har modtaget en bekræftelse på afbuddet fra Sekretariatet. Betales no show gebyr ikke, bliver medlemmet ekskluderet fra at deltage i PATA DK’s arrangementer fremadrettet.

Kontingent

§ 19
Kontingentsatser godkendes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 20
Ved indstilling af kontingent skal bestyrelsen sikre, at foreningen til enhver tid råder over så tilstrækkelige økonomiske midler, at alle planlagte arrangementer uden likviditetsmæssige problemer kan afvikles i en periode, der til enhver tid rækker mindst 1 år frem samt at foreningen kan klare sig økonomisk i min. 2 år fremadrettet.

Bestyrelsen

§ 21
Bestyrelsen skal i sit arbejde tilstræbe at respektere de love, forordninger og direktiver, der er bekendtgjort af PATA.

§ 22
Bestyrelsens opgave er at varetage den daglige ledelse af foreningens drift.

§ 23
Bestyrelsen arrangerer en række arrangementer for foreningens medlemmer, normalt 15 – 20 arrangementer i løbet af et år. Bestyrelsen kan dog vælge at opkræve en deltagerafgift ved særlige arrangementer.

§ 24
Bestyrelsen er ansvarlig for drift af et sekretariat og indgår kontrakt om driften. Sekretariatet står for den daglige foreningsdrift og opgaverne består primært af: Regnskab, vedligeholdelse af medlemmer, PR, arrangementer, opdateringer, referater, sekretæropgaver ved bestyrelsesmøder etc. Kontrakt indeholdende beskrivelse af sekretariatets opgaver samt betaling herfor er uopsigelig fra begge sider med 12 måneders varsel. Kontrakten skal fornyes mindst hvert 2. år.

§ 25
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen, og vælger som minimum en formand og en næstformand.

§ 26
Bestyrelsen består af 6 til 8 personer. PRIVAT medlemmer såvel som repræsentanter for FIRMA og/eller INTERNATIONAL medlemmer kan vælges til bestyrelsen. Som PRIVAT medlemmer kan optages enkeltpersoner, der er beskæftiget indenfor turisme eller har anden fast beskæftigelse i rejsebranchen. Der kan gives dispensation, såfremt et medlem bliver ledig i sin bestyrelsesperiode og er mellem eller uden job i maks. 1 år fra ledighedsdatoen. Dog finder bestyrelsesmedlemmet job udenfor branchen i perioden, udtræder man samtidig af bestyrelsen. Mindst 1 (eet) bestyrelsesmedlem skal være repræsentant for et FIRMA medlem. Der kan ikke vælges mere end 1 (een) repræsentant fra hvert FIRMA medlem til bestyrelsen. Det tilstræbes at bestyrelsen sammensættes med lige repræsentation fra flyselskaber, rejsearrangører/leverandører (udbydere) og rejsebureauer. Den samlede bestyrelsen har 1 (een) suppleant.

§ 27
Ved afstemninger i bestyrelsen råder alle medlemmer inklusiv formanden over 1 stemme. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 28
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 29
Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Således at minimum 3 medlemmer er på valg i lige år og minimum 3 medlemmer er på valg i ulige år. Genvalg er muligt. Såfremt et bestyrelsesmedlem får forfald midt i en periode, indtræder suppleanten indtil førstkommende generalforsamling.

§ 30
Bestyrelsens suppleant vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg er muligt.

§ 31
Bestyrelsen kan træffe beslutning om at tegne bestyrelsesansvarsforsikring. Udgiften hertil afholdes af foreningen.

§ 32
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, dog kan der i særlige tilfælde udbetales kompensation for udgifter, det enkelte medlem har haft i forbindelse med varetagelse af bestyrelsesarbejdet. Herudover afholder foreningen udgifter til fortæring i forbindelse med bestyrelsens mødeaktiviteter i passende omfang.

§ 33
Sekretariatets kontingent til PATA HQ afholdes af foreningen. Bestyrelsens formand kan ved forfald, udpege et medlem af bestyrelsen til at repræsentere foreningen ved møder i PATA HQ. Udgifter i forbindelse hermed afholdes af foreningen i rimeligt omfang herunder anvendelse af billigste rejseform.

Ordinær generalforsamling

§ 34
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 35
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

§ 36
Indkaldelse skal ske skriftligt (e-mail eller brev) til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

§ 37
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med minimum følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Bestyrelsens beretning

4) Bestyrelsens forventninger til det kommende år

5) Godkendelse af regnskab

6) Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år

7) Indkomne forslag

8) Valg til bestyrelsen

9) Valg af suppleant

10) Valg af revisor

11) Eventuelt

§ 38
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

§ 39
Alle medlemmer, som har betalt kontingent, er berettiget til at stemme på generalforsamlingen. Alle medlemmer har 1 (een) stemme. Der stemmes ved håndsoprækning, dog ikke ved valg af bestyrelse, der foregår skriftligt. Afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed, hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægt.

§ 40
Det er muligt at stemme ved fuldmagt. Fuldmagter skal fremsendes til Sekretariatet senest 7 dage før generalforsamlingen og under mødet bæres af Sekretariatet eller medlemmets stemmeberettigede repræsentant for at være gyldig. Dette er under opsyn af foreningens revisor.

§ 41
Ved valg til bestyrelsen hvor der er flere opstillede end der er ledige pladser, afholdes valg ved skriftlig afstemning, hvor hvert medlem kan afgive op til 3 stemmer, idet der dog maksimalt kan afgives 1 (een) stemme pr. kandidat. De personer der har opnået flest stemmer er valgt.

§ 42
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt fremsendes til sekretariatet senest 7 dage før generalforsamlingen. Modtagne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside inden generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling

§ 43
Såfremt det besluttes af bestyrelsen eller 10 medlemmer af foreningen skriftligt begærer det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

§ 44
Det overlades til den siddende bestyrelse at udarbejde og udsende mødeindkaldelse. Bestyrelsen skal endvidere berette om årsagen til den ekstraordinære indkaldelse.

§ 45
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes efter samme regler som den ordinære generalforsamling.

Regnskab og formue

§ 46
Med virkning fra 1. januar 2014 løber foreningens regnskabsår fra 1. januar til 31. december.

§ 47
Foreningens regnskab revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

Tegning og hæftelse

§ 48
Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

§ 49
Det påhviler ikke nogen af foreningens medlemmer at hæfte personligt for påtagede forpligtelser. Dog finder de almindelige erstatnings- og foreningsretlige principper anvendelse.

Eksklusion

§ 50
Beslutning om eksklusion af et medlem fra foreningen træffes af bestyrelsen. Minimum 2/3 af bestyrelsens medlemmer skal stemme for eksklusionen.

§ 51
Alle medlemmer skal være fri og uberygtede. Bestyrelsen træffer beslutning om eksklusion, hvis den bedømmer, at medlemmets aktiviteter eller generelle rygte ikke er i overensstemmelse med PATA’s eller foreningens formål, politik og direktiver eller på anden måde kan skade PATA eller foreningen. Det samme gælder såfremt et medlem ikke respekterer nærværende vedtægter, eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, eller som på anden måde handler til skade for foreningen.

§ 52
Eksklusionsbeslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der træffer den endelige beslutning. Stemmer minimum 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen for eksklusion, står den ved magt.

§ 53
Restance med medlemskontingent eller andre betalinger medfører efter 1 (een) kontingentperiode automatisk eksklusion.

Vedtægtsændringer

§ 54
Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamling med minimum 2/3 af de afgivne stemmer.

Opløsning

§ 55
Såfremt foreningen på noget tidspunkt har under 30 medlemmer eller såfremt foreningen efter bestyrelsens vurdering ikke råder over tilstrækkelige midler til at gennemføre de planlagte arrangementer 6 måneder frem, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. På generalforsamlingen vedtages foreningens fortsættelse eller opløsning ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer.

1. Såfremt det vedtages at fortsætte foreningen, fortsætter bestyrelsen som forretningsbestyrelse, der indenfor 30 dage forpligtes til at fremsætte en reorganiseringsplan, der skal til afstemning på yderligere en ekstraordinær generalforsamling (simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer).

a Vedtages reorganiseringsplanen, er der efterfølgende nyvalg af samtlige bestyrelsesmedlemmer, således at 4 – 5 vælges for en periode af et år og 4 – 5 vælges for en periode på to år.
b Forkastes reorganiseringsplanen er dette ensbetydende med, at foreningen opløses

  1. Såfremt det vedtages at opløse foreningen, fortsætter bestyrelsen som en forretningsbestyrelse, der herefter indkalder til yderligere en generalforsamling, hvor opløsningen endelig bekræftes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

§ 56
Ved foreningens opløsning anvendes foreningens eventuelle formue, efter afholdelse af alle skyldige omkostninger og forpligtelser, på bestyrelsens anbefaling til en eller flere velgørende organisationer eller projekter med virke i PATA landende. Endelig beslutning herom træffes på den opløsende generalforsamling.

Vedtaget på Generalforsamlingen d. 25. maj 2021.